Saturday, December 18, 2010

Huhh..

Tolong baca dari bawah..

˙nɐʞ ʇɐʎɐɥ ɹıɥʞɐ ɐƃƃuıɥǝs ɐıp uɐƃuǝp ɐıƃɐɥɐq nɐʞ dɐɹɐɥɹǝq nʞ∀ ~ʎןʇsɐן ˙uɐqǝqɹǝʇ ƃuɐʎ ɐdɐ ʇıʞıpǝs uɐʞɐpǝɹǝɯ ʇɐdɐp nʞɐ ˙nʞɐ ᄅuɐʍɐʞ 'nʞɐ uɐɹıɾ 'nʞɐ ɐɹɐpǝs ʞɐʞɐʞ ıɹɐp ɐunƃɹǝq ƃuɐʎ ʇɐɥısɐu ʇɐɥısɐu uɐƃuǝ◖ ˙nʞɐ uɐuɐqǝq uɐƃuǝp ɐƃǝן ʇıʞıpǝs ɐsɐɹǝq nʞ∀ ˙˙ıɹɐɥ ɐdɐɹǝqǝq sɐdǝןǝS ˙ıʞɐןǝן ɐɯɐuɹǝq ƃuɐʎ ƃuɐɹoǝsǝs uɐƃuǝp ıʇɐɥ ıʇɐɥɹǝq ʇɐƃuɐs nʞɐ ˙˙nʇı ʇɐɐs ıɐןnƜ ¿uɐʞ ɥopoq ƃuɐɯǝɯ nʞ∀ ˙nɐʞ ɐpɐd ɐʎuɥnuǝdǝs uɐdɐɹɐɥ ɥnɹɐuǝɯ nʞ∀ ¿ɥɐʞ uɐɐsɐɹǝd ɐʎund ʞɐpıʇ nɐ⋊ ¡ʇɐƃuɐs ndıʇɹǝʇ nʞɐ ɐʎuɹıɥʞɐ ɐʎɐp uɐʞɐd∀ ˙ɐʎuɐpɐd ɐʎɐɔɹǝd nʞ∀ ˙ɐʎuıʇɐɥ ɥnuǝdǝs uɐƃuǝp ıɾuɐɾɹǝq ɐı◖ ˙nʞɐpɐd ɐʎuıɾuɐɾ ıƃɐן ʇɐƃuı ɥısɐɯ nʞ∀ ˙nʇı ןɐɥ uɐʞɐ uɐʞɐdnןǝɯ uıƃuı ɐuɐɯ ɯɐɔɐɯ nɥɐʇ ʞɐpıʇ nʞ∀ ˙ɹɐsǝq uɐɐsʞıɹǝdǝd ıʞnpnpuǝɯ uɐʞɐ nƃƃuıɯǝs ıƃɐן uıɐן ƃuɐʎ nʞɐ uɐʍɐʞ uɐʍɐʞ ɐɯɐsɹǝq nʞɐ nʇı ʇɐɐS ˙nʇı ןɐɥ uɐʞɹıʞıɯǝɯ nןɐןɹǝʇ nʞ∀ ˙ʞɐpıʇ ɐʎuɐdnᴚ ˙nʞɐ ıʇɹǝdǝs ɐɯɐs uɐɐsɐɹǝd ıɐʎundɯǝɯ ɐƃnſ ɐıp uɐʞɹıʞıɟ nʞɐ ıuı ɐɯɐןǝS ˙nʞʞɐʇo ɐןɐdǝʞ uɐsıqǝɔ uɐsıqǝɔ ɯɐןɐp ןnɔunɯ ɐıp uıʞɐƜ 'nʞuɐʇƃuı ɯɐןɐp ɐıp ɥnɐɾ ɥnɐɾ ƃuɐnq nʞɐ uıʞɐƜ ˙nʞɐ ɐpɐd uɐʞnʞɐן ɐıp ƃuɐʎ uɐɯıןɐzǝʞ uɐʞɐdnןǝɯ ɥǝןoq ʞpʇ ɥısɐɯ nʞ∀ ˙˙ıɯɐɥɐɯǝɯ ʞɐpıʇ nʞ∀ ¿nʞɐ uɐƃuɐןıɥǝʞ ʇoʞɐ⊥ ¿nʞɐ uɐʞuıɐɯɹǝdɯǝɯ ʞnʇu∩ ¿ıuıƃǝqǝs nʞɐ uɐʎɐן nɐʞ ɐdɐ ʞnʇu∩ ˙nʞɐ ıɹɐp ʞɐu nɐʞ ƃuɐʎ ɐʎuɹɐuǝqǝs ɐdɐ nɥɐʇ ʞɐpıʇ nʞ∀ ˙ɹɐqɐs uɐp ɥɐqɐʇ uɐƃuǝp ɐʎu ɐɯıɹǝʇ nʞɐ ıdɐ⊥ ˙ɐʎuınɥɐʇǝƃuǝɯ ɐןıqɐdɐ ˙˙ıןɐʞǝs ʇıʞɐs nʞɐ ıʇɐH ¿nʞɐ ɥɐןɐs ɐd∀ ¿nʇıƃǝq ıpɐɾ nןɹǝd ɐdɐuǝ⋊˙ ɐɾɐɥɐs nʇıƃǝq ıƃɹǝd˙˙ uɐʞdɐɹɐɥ nʞɐ ƃuɐʎ ɐnɯǝS ˙ɯnןǝqǝs ɯnןǝqǝs ıʇɹǝdǝs ƃuɐuǝʇ ʞɐʇ nʞɐ ıʇɐH ˙uɐʞɥıpǝʎuǝɯ ƃuɐʎ ɯɐןɐƜ ˙ɐʎunןɐןǝs ıʇɹǝdǝs uɐʞnq ƃuɐʎ ɯɐןɐɯ ɐsɐɹ nʞɐ ɥıu ɯɐןɐƜ ¿ɥɐʞ nʞɐ ƃuɐʞɐןǝq ıp ʞoɹoʎuǝƜ ¿ɐʎuɥɐɯʞıɥ ɐuɐɯ ıdɐʇ 'ɥɐɯʞıH ¡ɐısnuɐɯ ɥǝןo uɐʞdɐʞƃunıp nןɐןǝs ƃuɐʎ uɐɐʇɐʞɹǝd uɐƃuǝp uɐsoq ɥɐp nʞɐ 'ɐʎuɥɐɯʞıɥ ɐpɐ nʞɐןɹǝq ƃuɐʎ dɐıʇǝS ˙˙ɐʍıɥɔıuo⋊


p/s : Harap anda semua dalam keadaan normal xD